• Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8

    •  

      

     PSO z informatyki/ zajęć komputerowych dla kl. 4 - 8 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów 

     Ocenianiu podlegają:
     - posługiwanie się sprzętem komputerowym,
     - korzystanie z poznanych na zajęciach programów       komputerowych,
     - gromadzenie, porządkowanie i przechowywanie informacji,
     - wyszukiwanie informacji,
     - rozwiązywanie problemów,
     - sposoby komunikacji,
     - aktywność na lekcjach,
     - aktywność poza lekcjami (udział w zajęciach koła oraz
       w konkursach),
     - stopień i rodzaj motywacji uczenia się.
     - przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - ćwiczenia praktyczne,

     - aktywność i postawa podczas pracy na lekcji,

     - sprawdzian wiedzy i umiejętności,

     Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu uzasadnionej nieobecności powinien ją zaliczyć w terminie uzgodnionym

     z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły).

     W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

     - kartkówka

     obejmuje materiał z 2-3 ostatnich lekcji lub z pracy domowej, nie musi być zapowiedziana.

     - praca domowa (oceniana na ocenę bądź plusy i minusy),

     - prace długoterminowe (dla chętnych),

     - odpowiedź ustna,

     - aktywność poza lekcjami (konkursy, zajęcia pozalekcyjne).

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń może otrzymać „+” za:
     - samodzielne zgłoszenie się i udzielenie prawidłowej odpowiedzi
     lub prawidłowe wykonania zadania,
     - rozwiązanie dodatkowego zadania „dla chętnych”.

     Uczeń może otrzymać  „-” za:
     - brak pracy na lekcji, jakiejkolwiek aktywności, brak zaangażowania
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji. Za trzecim i każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

     Nieprzygotowanie (np) do zajęć uczeń zgłasza po wejściu do klasy, (na początku zajęć).

      

     Nieprzygotowanie uczeń otrzymuje za:
     - brak pracy domowej;
     - brak zeszytu przedmiotowego.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - sprawdziany 
     - kartkówki,
     - odpowiedź ustna,
     - praca domowa,
     - aktywność,
     - projekty,
     - zeszyt.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     - nie wykazuje jakichkolwiek postępów, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności, a braki
     w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;

      

     Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

     - posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści  podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji
     i użyteczne 
     w życiu,

     - zna podstawowe funkcje komputera,

     - w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,

     - rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     - posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia,

     - przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,

     - potrafi samodzielnie korzystać z komputera,

     - potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     - posiada wiedzę i umiejętności nie wykraczające poza podstawę programową,

     - zna większość wymaganych programem programów komputerowych,

     - samodzielnie korzysta ze sprzętu komputerowego,

     - systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,

     - potrafi współpracować w grupie.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     - ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu dla danej klasy,

     - przedstawia wpływ komputeryzacji na rozwój społeczeństwa,

     - samodzielnie i umiejętnie korzysta ze sprzętu komputerowego,

     - aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy,

     - systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

     - bierze udział w szkolnych konkursach informatycznych,

     - przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

      

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     - samodzielnie wykonuje dodatkowe ćwiczenia i zadania,

     - bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych
     i międzyszkolnych,
     - biegle posługuje się sprzętem komputerowym,

     - jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień,

     - jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach dodatkowych kółka informatycznego,

     - wiedza ucznia wykracza poza program danej klasy.