• Plastyka

    •  

      

     PSO z plastyki uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:

     - Posługiwanie się terminologią plastyczną.
     - Rozwiązywanie problemów - dobór własciwego sposobu rozwiązania zadania.
     - Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
     Aktywność na lekcjach.
     - Aktywność poza lekcjami (udział w zajęciach koła plastycznego i konkursach).
     - Współpraca w zespole.
     - Stopień i rodzaj motywacji uczenia się.
     - Kreatywnośćw realizacji projektu.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - Aktywność ucznia na zajęciach.

     - Prace praktyczne.

     - Odpowiedzi ustne.

     - Prace dodatkowe.

     - Kartkówki.
     - Udział ucznia w konkursach przedmiotowych.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność w trakcie  lekcji, za szczególnie trafną analizę lub interpretację omawianego zagadnienia.

     Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak aktywności

     na lekcjach, połączony z nieumiejętnością odpowiedzi na najprostsze pytania, wynikające z toku lekcji.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy
     w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Uczeń powinien zgłosić fakt nieprzygotowania

     na  początku lekcji.

     Nieprzygotowanie to:

     - brak materiałów do pracy,

     - brak podręcznika,

     - nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

     Niedokończone ćwiczenie praktyczne, uczeń jest zobowiązany uzupełnić na kolejną lekcję.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

      - prace praktyczne,

     - odpowiedzi ustne,

     - aktywność,

     - prace dodatkowe,

     - kartkówki.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu nietypowych problemów, stosuje rozwiązania oryginalne, starannie
     i kompletnie wykonuje realizowane prace, wykazuje twórcze zaangażowanie, potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk, jest samodzielny w rozwijaniu własnych uzdolnień, systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, bierze udział i osiąga sukcesy
     w konkursach plastycznych, prezentuje zainteresowanie sztuką.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu dla danej klasy, jest samodzielny i aktywny, w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje źródeł wiedzy, starannie wykonuje prace praktyczne (wszystkie prace przedstawione w terminie do oceny), wykazuje twórcze zaangażowanie, bierze aktywny udział w lekcjach, potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
     w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach, aktywnie pracuje
     w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy, 
     systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę
     i umiejętności niewykraczające poza podstawę programową, starannie wykonuje prace praktyczne ( większość prac przedstawiona w terminie do oceny), wykazuje twórcze zaangażowanie, potrafi logicznie myśleć, 
     systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, poprawnie posługuje się językiem plastycznym i właściwą terminologią, potrafi współpracować w grupie.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę

     i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia, rozwiązuje samodzielnie zadania o niewielkim stopniu trudności, przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji, potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, potrafi
     z niewielką pomocą nauczyciela, wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań 
     i problemów.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikających z treści podstawy programowej, niezbędnych w dalszej edukacji, potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze zagadnienia
     z zakresu przerobionego materiału, niestarannie wykonuje prace praktyczne, zadania
     o niewielkim stopniu trudności realizuje z pomocą nauczyciela, wykazuje bierność podczas zajęć.

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów w nauce i nie opanował większości treści programowych, by kontynuować edukację w klasie programowo wyższej.