• Zajęcia techniczne / technika

    •  

      

     PSO z techniki/ zajęć technicznych uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:

     1. Prace praktyczne uczniów : konstrukcje wielomateriałowe, konstrukcje z wykorzystaniem gotowych elementów (modele mechaniczno -  elektroniczne), dokumentacja techniczna (rzuty prostokątne i aksonome­tryczne, szkice i rysunki techniczne, plany, projekty) i inne zadania praktyczne wykonywane na lekcjach;

     - poprawność merytoryczna,
     - dobór materiałów i zastosowanie połączeń,         
     - staranność wykonania,
     - dokładność (zgodność z projektem),
     - samodzielność wykonania,
     - kreatywność,
     - zaangażowanie ucznia,
     - terminowość wykonania.

     2. Kultura pracy:
     - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
      w pracowni technicznej i podczas wykonywania pracy,
     - bezpieczne posługiwanie się narzę­dziami i przyborami zgodne 
     z ich przeznaczeniem,
     - zachowanie porządku na stanowisku pracy.

     3. Wypowiedzi ustne:
      - poprawność merytoryczna,
      - posługiwanie się słownictwem technicznym,
      - wyczerpanie tematu.

     4. Wypowiedzi pisemne:
      - poprawność merytoryczna,
      - posługiwanie się słownictwem technicznym,
      - wyczerpanie tematu.    

     5. Zadania nadobowiązkowe:
       - prace praktyczne i udział w konkursach przedmiotowych.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - zadania praktyczne,
     - praca na lekcji,
     - aktywność,

     - odpowiedzi ustne,
     - praca domowa,

     - zeszyt przedmiotowy,
     - karty ćwiczeń,
     - kartkówki,

     - sprawdziany.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń może otrzymać znak „+” za aktywny udział w lekcji:
     -  zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie odpowiedzi poprawnych,
     -  podawanie propozycji rozwiązań postawionych
     przed uczniami problemów technicznych - głos w dyskusji,
     - wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych
     doświadczeń.

     Uczeń może otrzymać znak „ – ” za bierny udział w lekcji:
     - brak jakiejkolwiek aktywności na lekcji,
     - niepodejmowanie próby wykonania zadania – ćwiczenia. 

     Za każde trzy znaki „+” uczeń otrzymuje ocenę bardo dobrą.
     Za każde trzy znaki „ - ” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     W ciągu jednego półrocza uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji.
     Za czwartym i każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

     Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi tuż po wejściu do klasy, na początku lekcji.

     Nieprzygotowanie „np.” do zajęć uczeń otrzymuje, gdy:
     - nie ma materiałów / przyborów potrzebnych do wykonania  
     pracy praktycznej,

     - nie ma zeszyt przedmiotowego.

     Uczeń może otrzymać znak „bz” brak zadania wtedy, gdy:
     -  nie ukończył swojej pracy na lekcji lub/ i nie oddał jej
      do sprawdzenia i oceny,
     -  nie ma pracy domowej, za którą przewidziana jest ocena.

     Uczeń ma obowiązek dostarczyć taką pracę na następną lekcję. W przypadku niewywiązania się z tego zadania uczeń otrzymuje ocenę obniżoną lub niedostateczną.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest
     na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - zadania praktyczne,
     - praca na lekcji,

     - aktywność,
     - kartkówki / sprawdziany,

     - odpowiedzi ustne,
     - praca domowa,

     - zeszyt przedmiotowy

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
     - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych
     w podstawie programowej,

     - nie wykazuje żadnego zaangażowania podczas lekcji,
     - bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,
     - wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu.

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
     - w ograniczonym zakresie opanował  podstawowe umiejętności
     i wiadomości,
     - z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania   
     podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania,

     nie dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),
     - często jest nieprzygotowany do zajęć,
     - wykazuje minimalne zaangażowanie podczas lekcji.

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
     - w stopniu podstawowym opanował wiedzę i umiejętności
     określone w podstawie programowej,

     - podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze  
     korzysta z pomocy innych osób,
     - nie zawsze dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),

     - dość często jest nieprzygotowany do zajęć,
     - wykazuje niewielką aktywność i zaangażowanie podczas
     pracy na lekcji.

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
     - w stopniu dobrym opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
     - podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy
       nauczyciela lub koleżanek i kolegów,

     - zwykle dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),
     - sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,
     - czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
     - opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określone
     w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,

     - pracuje samodzielnie i systematycznie,
     - sprawnie i poprawnie pod względem  merytorycznym
     wykonuje zadania,

     - zawsze dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),
     - wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem,

     - wykonuje prace nadobowiązkowe.

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
     - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
     - jest kreatywny – proponuje rozwiązania omawianych
     problemów, dzieli się swoimi pomysłami,

     - inspiruje innych do aktywności i  gdy dysponuje czasem
     pomaga innym uczniom.