• Załącznik nr 2

     Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

      

                    Łódź, dnia 05.05.2022 r.

     ZAPYTANIE OFERTOWE ZP3/2022

     1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.

     1) Przedmiotem zamówienia jest:

     1. Skrzynka na narzędzia wraz z wyposażeniem.

      2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 1 do Zapytania ofertowego.

     2. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2022 r.

     3. Warunki realizacji zamówienia:

     1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi ul. Hufcowa 20A.

     2) Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

     4. Osoba do kontaktów: dyrektor szkoły p. Michał Filipczak 

     5. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

     2) Ofertę należy złożyć na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl

     3) W tytule wiadomości należy wpisać: ZP3/2022.

     4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

     5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

     6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

     1) Ofertę należy złożyć do dnia 16 maja 2022 r.  do godz. 9.00 wyłącznie na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl z wpisaniem w tytule nr   ZP3/2022.

     2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

     3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

     1) Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami
     w tym zakresie.

     2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

     3) Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

     8. Kryteria oceny ofert:

      1) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która obejmuje najniższą kwotę spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

     9. Składanie ofert dodatkowych

     1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

     2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

     10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu.

     1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

     2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

     3) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

     11. Podstawa nieudzielenia zamówienia.

     1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

     2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

     3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

     4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

     5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodległej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
     6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

     12. Informacje dodatkowe

     1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

     2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

     3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

     4) Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
      w zapytaniu.

      

     Załącznik nr 3

     Szczegółowy opis zamówienia ZP 3/2022

     Lp.

     Nazwa

     Ilość

     Opis i minimalne wymagania techniczne

     1

     Skrzynka na narzędzia wraz z wyposażeniem

     15

     Skrzynka na narzędzia wraz z zestawem narzędzi ślusarsko – stolarskich. Zestaw musi zawierać co najmniej:

     - imadło modelarskie – 1 szt.

     - kątownik – 2 szt.

     - miernik uniwersalny – 1 szt.

     - młotek (waga do 120g) – 1 szt.

     - nożyczki – 1 szt.

     - nożyk z chowanym ostrzem – 1 szt.

     - okulary ochronne – 2 szt.

     - pilnik ( okrągły – 1 szt., płaski – 1 szt., trójkątny – 1 szt.)

     - szczotka do rdzy – 1 szt.

     - szczypce uniwersalne – 1 szt.

     - szczypce precyzyjne – 1 szt.

     - ściągacz do izolacji – 1 szt.

     - śrubokręt krzyżakowy – 1 szt.

     - piłka mała – 1 szt.