•  

    Załącznik nr 2

    Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

     

     

                   Łódź, dnia 07.12.2021 r.

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.

    1) Przedmiotem zamówienia jest:

    1. zakup kamery przenośnej wraz z akcesoriami;
    2. zakup aparatu;
    3. zakup mokrofonu kierunkowego z akcesoriami;
    4. zakup statywu z akacesoriami;
    5. zakup mikroportu z akcesoriami;
    6. zakup oświetlenia do realizacji nagrań;
    7. zakup Gimbala;
    8. greenscreen.

     2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 1 do Zapytania ofertowego.

    2. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2021 r.

    3. Warunki realizacji zamówienia:

    1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi ul. Hufcowa 20A.

    2) Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

    4. Osoba do kontaktów: dyrektor szkoły p. Michał Filipczak 

    5. Opis sposobu przygotowania oferty:

    1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

    2) Ofertę należy złożyć na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl

    3) W tytule wiadomości należy wpisać: ZP 3/2021.

    4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

    5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

    6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

    1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r.  do godz. 12.00 wyłącznie na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl z wpisaniem w tytule nr   ZP 3/2021.

    2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

    3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

    1) Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami
    w tym zakresie.

    2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

    3) Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

    8. Kryteria oceny ofert:

     1) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która obejmuje najniższą kwotę spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

    9. Składanie ofert dodatkowych

    1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

    2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

    10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu.

    1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

    2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    3) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

    11. Podstawa nieudzielenia zamówienia.

    1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

    2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

    3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

    4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

    5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodległej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

    12. Informacje dodatkowe

    1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

    2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

    3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

    4) Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
     w zapytaniu.

    Załącznik nr 1

    Szczegółowy opis zamówienia  ZP 3/2021

    Lp

    Nazwa

    Ilość

    Opis i minimalne wymagania techniczne

    1

    Kamera przenośna

    3

    Jakość zapisu min. Full HD. Stabilizator obrazu – optyczny, optyczny zoom x50,zoom cyfrowy x90,  wyjście HDMI, gniazdo USB 2.0 , dźwięk Dolby digital 2.0.

    2

    Aparat fotograficzny

    2

    Typ aparatu – lustrzanka. Rozdzielczość matrycy min. 24 MP,  wbudowana lampa błyskowa, redukcja efektu czerwonych oczu, pokrycie do 17mm ogniskowej, ISO 100:9,2 metra, korekta ekspozycji +/-2EV, z dokładnością do ½ lub 1/3 stopnia. Interfejs: USB, 9-punktowy autofokus, tryb Live View, ogniskowa obiektywu 18-55, stabilizacja optyczna obiektywu. Ruchomy ekran LCD, dotykowy. Obsługiwane karty pamięci SD, SDHC, SDXC.

    3

    Gimbal

    3

    Ręczny, stablizator elektroniczny, udźwig min. 200 gramów.

    4

    Statyw
    z akcesoriami

     

     3

    Głowica 3D, wbudowana poziomica, kompatybilne z kamerami z gwinetem statywowym ¼ cala, z kamerami sportowymi z mocowaniem GoPro oraz smartphonami
    o szerokości 60 – 98 mm. Szybkozłączka umożliwiająca instalcję aparatu lub kamery, wysuwana kolumna centralna, 4 nogi z antypoślizgowymi stopkami.

    5

    Mikroport
    z akcesoriami

     1

    System bezprzewdowy z mikrofonem nagłownym zawierającym system diversity UHF z modulacją FM, zasięg 100 m, min. 12 kanałów transmisji, możliwość działania min. 6 sytemów jednocześnie.

    6

    Oświetlenie do realizacji nagrań

    3

    Zestaw studyjny na statywie z 4 żarówkami led i torbą do transportu, softbox o wymiarach prostokątnych o wymiarach min. 50 na 70 cm z gniazdem żarówki.

    7

    Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

    3

    Komputerowy, czułość min. 38 Db, komunikacja przewodowa USB, pasmo przenoszenia16000 Hz, regulacja konta nachylenia, stojak.

    8

    Greenscreen

    5