• Załącznik nr 2

     Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

      

      

                          Łódź, dnia 07.12.2021 r.

     ZAPYTANIE OFERTOWE

     1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

     1) Przedmiotem zamówienia jest:

     1. zakup stacji lutowniczej z gorącym powietrzem;
     2. zakup mikrokontrolerów- laboratorium doświadczalne;
     3. zakup zestawów do budowy robotów;
     4. zakup zestawów  do budowy robota;
     5. biblioteka modeli 3D online;
     6. teleskop z akcesoriami.

      2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 1 do Zapytania ofertowego.

     2. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2021 r.

     3. Warunki realizacji zamówienia:

     1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi ul. Hufcowa 20A.

     2) Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

     4. Osoba do kontaktów: dyrektor szkoły p. Michał Filipczak 

     5. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

     2) Ofertę należy złożyć na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl

     3) W tytule wiadomości należy wpisać: ZP2 1/2021

     4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego

     5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

     6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

     1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r.  do godz. 12.00 wyłącznie na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl z wpisaniem w tytule nr   ZP 2/2021.

     2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

     3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

     1) Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

     2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

     3) Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

     8. Kryteria oceny ofert:

      1) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która obejmuje najniższą kwotę spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

     9. Składanie ofert dodatkowych.

     1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
     w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

     2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
     w złożonych ofertach.

     10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu.

     1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

     2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

     3) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

     11. Podstawa nieudzielenia zamówienia.

     1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

     2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

     3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

     4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

     5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodległej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
     6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

     12. Informacje dodatkowe

     1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

     2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych
      z prawdą.

     3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

     4) Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
     w zapytaniu.

     Załącznik nr 1

     Szczegółowy opis zamówienia ZP 2/2021

     Lp

     Nazwa

     Ilość

     Opis i minimalne wymagania techniczne

     1

     Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

     1

     Stacja o mocy min 50 W, nadmuch gorącego powietrza o mocy min. 700 W. Regulowana temperatura robocza grotu.

     2

     Mikrokontrolery

     Zestaw laboratorium doświadczalne

     5

     Zestaw elektronicznych modułów do nauk przyrodniczych m.in. fizyki, chemii i biologii, kompatybilny z modułami micro: bit, Arduino i BOSON. Zestaw musi zawierać co najmniej: 1 czujnik światła, 1 czujnik wilgotności, 1 czujnik temperatury, 1 czujnik wilgotności gleby, 1 wodoodporny czujnik temperatury, 1 czujnik pH, 1 czujnik przewodności, 1 czujnik tętna, dwie różne płyty główne ( 1 IO, 3IO), wyświetlacz OLED, wymagany zestaw mocowań. Minimum: 10 kabli 5 cm, 10 kabli 10 cm, 10 kabli 15 cm.

     3

     Biblioteka modeli
     3D online

     5

     Pakiet pomocy dla  nauczycieli szkoły podstawowej zawierający: min. 1000 obiektów 3D, min. 100 filmów edukacyjnych, materiałów dźwiękowych oraz zadań. Współpraca z tablicą i monitorem interaktywnym.

     4

     Zestaw do budowy robotów

     4

     Zestaw powinien zawierać: instrukcję do zbudowania min. 3 różnych robotów, jednostkę centralną sterującą robotem, 5 modularnych serwomotorów, głośnik Bluetooth, czujnik podczerwieni, 2 moduły LED, akumulator, ładowarkę, aplikację do programowania robota, dostosowaną do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym na systemy Android min. 4,03 oraz iOS min. 8.0, miniumu 370 klocków do budowy robota. Gwarancja min. 2 lata.

     5

     Zestaw do budowy robota

     6

     Zestaw do budowy interaktywnego robota wraz z kontrolerem programowalnym, bazujący na module micro:bit, programowany za pomocą środowiska Scratch, MakeCode, Mind+ oraz MicroPython. Zestaw musi zawierać min.: platormę robota z min. 2 silnikami, 2 czujniki odbiciowe, Buzzer, odbiornik podczerwieni, dwie diody sygnalizacyjne LED, cztery diody RGB, czujnik ultradziękowy, interface I2C. Kontroler programowalny powinien zawierać minimum: 8 programowalnych przycisków, silnik wibracyjny, Buzzer, diodę LED.

     6

     Teleskop z akcesoriami

     1

     Teleskop zwierciadlany ze statywem. Ogniskowa min. 900 mm, średnica zwierciadła min. 130mm, wyciąg okularowy o śrdnicy 1, 25 cala.