• Załącznik nr 2

    Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

     

     

                                      Łódź, dnia 07.12.2021 r.

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.

    1) Przedmiotem zamówienia jest:

    1. zakup 3 drukarek 3D  wraz z akcesoriami;
    2. zakup pisaków 3D;
    3. zakup filamentu;
    4. zakup  3 laptopów .

     2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 1 do Zapytania ofertowego

    2. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2021 r.

    3. Warunki realizacji zamówienia:

    1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi ul. Hufcowa 20A.

    2) Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

    4. Osoba do kontaktów:  dyrektor szkoły p. Michał Filipczak  

    5. Opis sposobu przygotowania oferty:

    1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

    2) Ofertę należy złożyć na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl

    3) W tytule wiadomości należy wpisać: ZP 1/2021.

    4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

    5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

    6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

    1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r.  do godz. 12.00 wyłącznie na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl z wpisaniem w tytule nr ZP1/2021.

    2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

    3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

    1) Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

    2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

    3) Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

    8. Kryteria oceny ofert:

     1) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która obejmuje najniższą kwotę spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

    9. Składanie ofert dodatkowych.

    1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

    2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

    10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu.

    1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

    2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    3) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

    11. Podstawa nieudzielenia zamówienia.

    1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

    2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

    3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

    4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

    5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodległej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

    12. Informacje dodatkowe

    1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

    2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych
    z prawdą.

    3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

    4) Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
    w zapytaniu.

    Załącznik nr 1

    Szczegółowy opis zamówienia ZP 1/2021

    Lp

    Nazwa

    Ilość

    Opis i minimalne wymagania techniczne

    1

    Drukarka 3D wraz z akcesoriami

     

    3

    Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, karta SD na projekty, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 20cm x 20cm x 20cm, kompatybilny slicer, gwarancja 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. Interfejs w języku polskim. Akcesoria do obsługi. 5 letnie wsparcie dydaktyczne. Dostęp do bezpłatnej bazy projektów modeli druków 3D zgodnie z polską podstawą programową szkoły podstawowej i do zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie online dla nauczycieli w zakresie wdrożenia druku 3D. Obsługiwana średnica filamentu 1,75 mm.  Druakarka wraz z akcesoriami (m.in. stolik pod drukarkę).

     

     

    2

    Pisaki 3D

    12

    Ceramiczna głowica. Zestaw z przenośną baterią (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania. Regulacja szybkości drukowania, w zestawie podkładka do druku. System automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu, zapobiegający przed zapychaniem urządzenia.

    3

    Filament do drukarki 3D i pisaków 3D

    120  kg

    10 kolorów, filament biodegradowalny PLA o średnicy 1.75 mm.

    4

    Laptop

    3

    Pamięć RAM 16 GB, procesor INTEL i5 10 gen., matryca 15,6 cala, dotykowa, dysk SSD, pojemność dysku 512Gb NVMe, system operacyjny Windows 10 PRO.