• Model absolewenta

    •  

     Model absolwenta

     1. Uczeń potrafi poprawnie wypowiadać się w języku polskim w formie werbalnej i pisemnej.

     2.Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem w języku polskim i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, wykorzystywać ją w praktyce.

     3.Uczeń zna i szanuje swój kraj oraz zna tradycję i historię regionu, ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, regionu i kraju ale jest jednocześnie otwarty na świat.

     4.Uczeń umie wykonywać podstawowe zadania matematyczne w zakresie zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych matematycznych.

     5.Uczeń wie w jaki sposób poszukiwać potrzebnych wiadomości, jak wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce oraz zna podstawy języka angielskiego.

     6.Uczeń potrafi korzystać z technologii komputerowej, w tym w zakresie wyszukiwania i korzystania z informacji.

     7.Uczeń jest otwarty na kontakty z innymi ludźmi, tolerancyjny, potrafi współdziałać grupie oraz przestrzegać norm współżycia społecznego, zna zasady samorządności i demokracji, zna i respektuje prawa człowieka.

     8.Uczeń potrafił dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych oraz szanuje środowisko przyrodnicze i rozumie potrzebę jego ochrony.

     9.Uczeń posiada podstawowe umiejętności plastyczne i muzyczne.

     10.Uczeń potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu oraz odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.