• Misja szkoły

    •      

            Misja szkoły

         Największym dobrem szkoły jest uczeń. Każdy uczeń jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną indywidualnością. Szkoła zapewnia mu bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój oraz przygotowuje go do odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój każdego dziecka. Edukacja w szkole podstawowej wspiera rozwój dziecka jako osoby    i wprowadza je w życie społeczne, motywując do dalszej nauki w szkołach wyższego szczebla. Naszym celem jest wychowanie ludzi otwartych na problemy i wyzwania otaczającego świata, szlachetnych, chętnych do pomocy innym. Nauczyciele kształtują wśród uczniów postawę patriotyczną, uczą zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. Struktura szkoły opiera się na zgodnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów. Sposób przekazywania wiedzy dostosowuje się do naturalnej, zgodnej z wiekiem aktywności dzieci, stwarzając atmosferę sprzyjającą uczniowi.

          Zadaniem szkoły jest wspomaganie rodziny w procesie wychowania. Nauczając i wychowując, szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju duchowego oraz intelektualnego. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny umożliwić uczniom wszechstronny rozwój.