Patron szkoły Historia szkoły Wizja szkoły Misja szkoły Model absolewenta Dyrektor Nauczyciele Wychowawcy klas Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020 Bezpieczeństwo Plan pracy szkoły

 

Model absolwenta

1. Uczeń potrafi poprawnie wypowiadać się w języku polskim w formie werbalnej i pisemnej.

2.Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem w języku polskim i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, wykorzystywać ją w praktyce.

3.Uczeń zna i szanuje swój kraj oraz zna tradycję i historię regionu, ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, regionu i kraju ale jest jednocześnie otwarty na świat.

4.Uczeń umie wykonywać podstawowe zadania matematyczne w zakresie zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych matematycznych.

5.Uczeń wie w jaki sposób poszukiwać potrzebnych wiadomości, jak wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce oraz zna podstawy języka angielskiego.

6.Uczeń potrafi korzystać z technologii komputerowej, w tym w zakresie wyszukiwania i korzystania z informacji.

7.Uczeń jest otwarty na kontakty z innymi ludźmi, tolerancyjny, potrafi współdziałać grupie oraz przestrzegać norm współżycia społecznego, zna zasady samorządności i demokracji, zna i respektuje prawa człowieka.

8.Uczeń potrafił dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych oraz szanuje środowisko przyrodnicze i rozumie potrzebę jego ochrony.

9.Uczeń posiada podstawowe umiejętności plastyczne i muzyczne.

10.Uczeń potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu oraz odpowiedzialny za własne wyniki w nauce. 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa