• Muzyka

    •  

      

     PSO z muzyki uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Zadania praktyczne:

     - śpiewanie,

     - gra na flecie lub innym instrumencie melodycznym,

     - ćwiczenia twórcze,

     - formy ruchowe,

     - słuchanie muzyki.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     Uczeń otrzyma ocenę za:

     - śpiew indywidualny i w grupie,

     - grę na instrumencie (flet prosty lub inny instrument melodyczny),

     - umiejętność słuchania muzyki,

     - prezentację multimedialną,

     - kartkówkę,

     - odpowiedź ustną,

     - prowadzenie zeszytu,

     - formułowanie wypowiedzi o muzyce,

     - aktywność na lekcji,

     - umiejętność pracy w grupie,

     - zadania dodatkowe,

     - uczestnictwo w zajęciach chóru szkolnego.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Za aktywność podczas lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą.

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który przeszkadza w prowadzeniu zajęć i nie potrafi udzielić odpowiedzi

     na pytanie dotyczące omawianego zagadnienia.
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w półroczu,

     a kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

     Uczeń na uzupełnienie zaległości ma czas nie dłużej niż tydzień po powrocie do szkoły po nieobecności.

     Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłosić na początku lekcji.

     Uczeń otrzymuje nieprzygotowanie za: brak pracy domowej, brak instrumentu (fletu), brak zeszytu przedmiotowego.

     Długoterminowa praca domowa nie podlega zgłoszeniu nieprzygotowania.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena półroczna i roczna ustalana jest na podstawie wszystkich zdobytych ocen, z uwzględnieniem zaangażowania ucznia w tok lekcji. Przy wystawianiu oceny, pod uwagę bierze się: możliwości ucznia, wkład jego w pracę, efekty jakie osiąga. Na lekcji muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

     ze specyfiki zajęć.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocena celująca. Uczeń:

     - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

     poza program nauczania,

     - na lekcjach jest bardzo aktywny,

     - zawsze jest przygotowany do lekcji,

     - zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji,

     - potrafi zagrać kilka melodii na flecie prostym.

      

     Ocena bardzo dobra. Uczeń:

     - opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

     - na lekcjach jest bardzo aktywny,

     - potrafi zagrać całą melodię na flecie prostym.

      

     Ocena dobra. Uczeń:

     - opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

     - śpiewa poprawnie pod względem muzycznym,

     - potrafi zagrać fragment melodii na flecie prostym.

      

     Ocena dostateczna. Uczeń:

     - opanował w stopniu podstawowym wiadomości

     i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania,

     - wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne

     z pomocą nauczyciela,

     - potrafi zagrać kilka dźwięków na flecie prostym.

      

     Ocena dopuszczająca. Uczeń:

     - w niewielkim stopniu opanował wiadomości

     i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania,

     - wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela.

      

     Ocena niedostateczna. Uczeń:

     - nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

     -  nie wykonuje prostych ćwiczeń muzycznych nawet

     z pomocą nauczyciela.