Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Religia kl 1-3

  

W roku szkolnym 2012/2013 oceniane będą:

Klasa 1

Znajomość podstawowych modlitw (tabela)

Ocena niedostateczna:

 • uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych
 • nie wykazuje się znajomością pacierza
 • nie posiada zeszytu lub często nie przynosi go na lekcje
 • lekceważy przedmiot
 • nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • opuszcza lekcje religii
 • nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia

ocena dopuszczająca:

 • uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne
 • prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności
 • prowadzi zeszyt
 • posiada problemy ze znajomością pacierza
 • ma poprawny stosunek do religii

Ocena dostateczna:

 • uczeń spełnia wymagania określone dla oceny dopuszczającej
 • uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności
 • wykazuje dostateczną znajomość pacierza
 • w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek
 • prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

Ocena dobra:

 • uczeń spełnia wymagania określone dla oceny dostatecznej
 • opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
 • w zeszycie posiada wszystkie notatki podczas lekcji posiada wszystkie pomoce
 • systematycznie uczestniczy w katechezie
 • jest zainteresowany przedmiotem
 • wykazuje dobrą umiejętność zastosowania zdobytych umiejętności
 • postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być aktywnym podczas lekcji

Ocena bardzo dobra:

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej
 • opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
 • wzorowo prowadzi zeszyt
 • aktywnie uczestniczy w katechezie jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być świadkiem wyznawanej wiary

Ocena celująca:

 • uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej
 • aktywnie uczestniczy w życiu swojej parafii
 • twórczo rozwija swoje uzdolnienia
 • wyróżnia się w kształtowaniu swojej postawy: otwartości i służby drugiemu oraz wartości: wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości, wzrostem duchowości i świadectwem życia
 • osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Klasa 2

Znajomość podstawowych modlitw (tabela)

Ocena niedostateczna:

 • uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych
 • nie wykazuje się znajomością pacierza
 • nie posiada zeszytu lub często nie przynosi go na lekcje
 • lekceważy przedmiot
 • nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • opuszcza lekcje religii
 • nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia

Ocena dopuszczająca:

 • uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne
 • prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności
 • prowadzi zeszyt
 • posiada problemy ze znajomością pacierza
 • ma poprawny stosunek do religii

Ocena dostateczna:

 • uczeń spełnia wymagania określone dla oceny dopuszczającej
 • uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności
 • wykazuje dostateczną znajomość pacierza
 • w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek
 • prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

Ocena dobra:

 • uczeń spełnia wymagania określone dla oceny dostatecznej
 • opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
 • w zeszycie posiada wszystkie notatki podczas lekcji posiada wszystkie pomoce
 • systematycznie uczestniczy w katechezie
 • jest zainteresowany przedmiotem
 • wykazuje dobrą umiejętność zastosowania zdobytych umiejętności
 • postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być aktywnym podczas lekcji

Ocena bardzo dobra:

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej
 • opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
 • wzorowo prowadzi zeszyt
 • aktywnie uczestniczy w katechezie jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być świadkiem wyznawanej wiary

Ocena celująca:

 • uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej
 • aktywnie uczestniczy w życiu swojej parafii
 • twórczo rozwija swoje uzdolnienia
 • wyróżnia się w kształtowaniu swojej postawy: otwartości i służby drugiemu oraz wartości: wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości, wzrostem duchowości i świadectwem życia
 • osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Klasa 3

Znajomość podstawowych modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Przykazania Kościelne, Przykazania Boże, Sakramenty Święte, Warunki Spowiedzi, Główne Prawdy Wiary.

Ocena niedostateczna:

 • uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych
 • nie wykazuje się znajomością pacierza
 • nie posiada zeszytu lub często nie przynosi go na lekcje
 • lekceważy przedmiot
 • nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • opuszcza lekcje religii
 • nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia

Ocena dopuszczająca:

 • uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne
 • prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności
 • prowadzi zeszyt
 • posiada problemy ze znajomością pacierza
 • ma poprawny stosunek do religii

Ocena dostateczna:

 • uczeń spełnia wymagania określone dla oceny dopuszczającej
 • uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności
 • wykazuje dostateczną znajomość pacierza
 • w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek
 • prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

Ocena dobra:

 • uczeń spełnia wymagania określone dla oceny dostatecznej
 • opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
 • w zeszycie posiada wszystkie notatki podczas lekcji posiada wszystkie pomoce
 • systematycznie uczestniczy w katechezie
 • jest zainteresowany przedmiotem
 • wykazuje dobrą umiejętność zastosowania zdobytych umiejętności
 • postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być aktywnym podczas lekcji

Ocena bardzo dobra:

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej
 • opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
 • wzorowo prowadzi zeszyt
 • aktywnie uczestniczy w katechezie jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być świadkiem wyznawanej wiary

Ocena celująca:

 • uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej
 • aktywnie uczestniczy w życiu swojej parafii
 • twórczo rozwija swoje uzdolnienia
 • wyróżnia się w kształtowaniu swojej postawy: otwartości i służby drugiemu oraz wartości: wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości, wzrostem duchowości i świadectwem życia
 • osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa