Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Religia kl 4-6

  W KL. IV – VI OCENIANE BĘDĄ:

 • Znajomość podstawowych modlitw w formie kartkówki:

I sem. 7sakramentów; 7 grzechów głównych; akty: wiary, nadziei, miłości, żalu; 10 przykazań

II sem. Pod Twoją obronę, Zdrowaś Mario, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej
spowiedzi, Ojcze nasz, główne prawdy wiary

 • Znajomość podstawowych nabożeństw w formie kartkówki:

I sem. różaniec (części i tajemnice)

II sem. droga krzyżowa (stacje)

 • Prowadzenie zeszytu (raz w semestrze)
 • Niektóre prace domowe
 • Aktywność na lekcji
 • W semestrze można zgłosić 2 nieprzygotowania, każde następne to ocena niedostateczna
 • Aby otrzymać ocenę celującą na koniec roku semestru i / lub roku szkolnego należy brać udział w konkursach przedmiotowych lub przygotowywać zadania dodatkowe.

ZAKRES WYMAGAŃ NA POZSZCZEGÓLNE OCENY

OCENA  NIEDOSTATECZNA (semestralna i końcoworoczna)

 • uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych,
 • nie wykazuje się znajomością pacierza
 • nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje
 • lekceważy przedmiot
 • nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych
 • opuszcza lekcje religii
 • nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (semestralna i końcoworoczna)

 • uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne
 • prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności
 • prowadzi zeszyt
 • posiada problemy ze znajomością pacierza
 • ma poprawny stosunek do religii

OCENA DOSTATECZNA (semestralna i końcoworoczna)

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej
 • uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne umiejętności, postawy i wiadomości
 • wykazuje dostateczną znajomość pacierza
 • w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek
 • prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

OCENA DOBRA (semestralna i końcoworoczna)

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej
 • opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
 • w zeszycie posiada wszystkie notatki
 • podczas lekcji posiada określone pomoce (zeszyt, podręcznik i inne)
 • systematycznie uczestniczy w katechezie
 • jest zainteresowany przedmiotem
 • wykazuje dobrą umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości
 • postawa ucznia nie budzi watpliwości
 • stara się być aktywnym podczas lekcji

OCENA BARDZO DOBRA (semestralna i końcoworoczna)

 • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej
 • opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
 • wzorowo prowadzi zeszyt
 • aktywnie uczestniczy w katechezie
 • jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń
 • stara się być świadkiem wyznawanej wiary

OCENA CELUJĄCA (semestralna i końcoworoczna)

 • uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczająca poza program katechezy
 • wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej
 • aktywnie uczestniczy w życiu swojej parafii
 • twórczo rozwija swoje uzdolnienia
 • wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości i służby drugiemu oraz wartości: wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości; wzrostem duchowości i świadectwem życia
 • osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiąAgnięcia

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa