Czym zajmuje się pedagog szkolny ? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Pomoc materialna Dla uczniów Dla rodziców Godziny pracy Godziny pracy psychologa w Poradni Psycholociczno - Pedagogicznej Ważne adresy Godziny pracy psychologa Dofinansowanie obiadów Telefony zaufania

 

 

Na czym polega praca pedagoga?

 Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie,rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet  najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych   uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniów;

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych;

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Zapraszam

mgr Jolanta Boguta

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa