Czym zajmuje się pedagog szkolny ? Godziny pracy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Dla uczniów Dla rodziców Pomoc materialna Ważne adresy Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Godziny pracy psychologa w Poradni Psycholociczno - Pedagogicznej

Pedagog szkolny

Czym zajmuje się pedagog szkolny ?

Na czym polega praca pedagoga?

 Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie,rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci  i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet  najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

 

mailObecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy  psychologa i pedagoga szkolnego jest

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach. (Dz.U z 2013 poz 532 )

 oraz 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 9 sierpnia  2017  r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  - pedagogicznej   (Dz.U z 2017 poz 1591 )

 

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem do zadań pedagoga w szkole należy  w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych   uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniów;

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

ZAPRASZAM

mgr Jolanta Boguta

smileywinksurprise

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa