Dzwonki lekcyjne Regulamin Rady Rodziców Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników Zwolnienia z wychowania fizycznego Zasady współpracy z rodzicami Prawa i obowiązki rodziców Terminarz spotkań z rodzicami Numer konta bankowego Rady Rodziców Szkoła dla Rodziców Zasady wydawania duplikatów Rozliczenie finasowe Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016 Program profilaktyczno-wychowawczy Kalendarz pracy szkoły Ocena zachowania Statut Szkoły

 

 

Procedura nr 24/2012

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,  poz. 578).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).

§ 1

Zasady ogólne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poznawanie kultury i języka innych państw,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych
 • ekologicznie,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 2

Rodzaje wycieczek

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

 1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 2. wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 3. imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
 4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
 5. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
 6. wymiany młodzieżowej – dotyczą wyjazdów grup młodzieży za granicę. Zasady ich organizowania reulują odrębne przepisy.

§ 3

Kierownik wycieczki i opiekunowie

 1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. (§ 2)
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
 3. Ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
 4. Jest instruktorem harcerskim,
 5. Posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek
 6. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w punkcie 2 c) bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 7. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.
 8. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej musi być przynajmniej jedna osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.
 9. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:
 • 1)  pisemne potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności przez kierownika i opiekunów.( Załącznik nr 7 i 8)
 • 2)  opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy,
 • 3)  opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
 • 4)  zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym  zakresie,
 • 5)  zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
 • 6)  określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 • 7)  nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 • 8)  organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników, przypadku wycieczek wielodniowych rodzice      informowani są  o  miejscach noclegów  i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki.
 • 9 ) dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
 • 11) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce – kierownik może pełnić funkcję jednego z opiekunów,
 • 12)dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 • 13)dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
 1. Obowiązkiem opiekuna jest:
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
 • wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.
 • Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie
 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. Każdy opiekun ma imiennie przydzielonych uczniów.

§ 4

Zasady organizacji wycieczek

 1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:

podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30

podczas wycieczek poza jej terenem – 15

podczas wycieczek w góry powyżej 1000m n.p.m. – 15 + wykwalifikowany przewodnik górski

Podczas przejazdów kolejowych - 9

 1. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.
 2. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce ustalone przez kierownika wycieczki.
 3. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 4. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 5. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
 7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 8. Dokumentacja wycieczki winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki .
 9. W przypadku wycieczki przedmiotowej, która ma się odbyć podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły na Karcie wycieczki przedmiotowej ( Załacznik nr 8), a następnie odnotować w „zeszycie wyjść” i dzienniku lekcyjnym.
 10. . Przyczyny przerwania lub odwołania wycieczki:
 • . Złe warunki atmosferyczne lub nagła ich zmiana.
 • .Naganne zachowanie uczestników wycieczki, nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki (koszty wycieczki nie zostaną zwrócone).
 • . Zła organizacja transportu , wyżywienia i noclegów.
 • . Brak właściwej dokumentacji wycieczki.
 • . Inne przypadki losowe.
 1. Na wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu
 2. musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

§ 5

Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 • przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
 • poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej,
 • wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
 • w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,
 • w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
 • nie zaśmiecać pojazdu,
 • korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
 • dbać o higienę i schludny wygląd,
 • nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
 • w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
 • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
 • przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

§ 6

Finansowanie wycieczek

1.   Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

3.   Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4.   Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5.   Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

 

§ 7

Dokumentacja wycieczki

1.   Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.

2.   Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki  - załącznik nr 2.

3.   Pisemną zgodę rodziców - załącznik nr 3.

4.   Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – (wycieczka kilkudniowa) załącznik nr 4.  5.  Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 4 winna być złożona w terminie minimum 7        dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej jest to termin 14        dni.

6. Rozlicznie wycieczki – załącznik nr 5 (opcjonalnie) do wglądu rodziców.

§ 8

 Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę.
 2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika równoległej klasy.
 3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 6. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 1 m regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
 7. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice ( prawni opiekunowie ).
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

 

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa