Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Plastyka

 Plastyka - zasady, metody i kryteria oceny osiągnięć uczniów klasy IV

Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych

problemów z powodu szerokiego zakresu

przedmiotu, artystycznego, edukacyjnego i wychowawczego

charakteru tej dziedziny oraz możliwej względności

oceny. Przedmiot szkolny Plastyka ma za zadanie

rozwijać zróżnicowane formy aktywności twórczej

ucznia, prowadzić do poznania różnych dziedziny

wiedzy, uczyć różnorodnych, właściwych zachowań

i postaw podczas tworzenia i szeroko rozumianego

uczestniczenia w kulturze. System oceniania powinien

być zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi,

wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zaleceniami

zawartymi w komentarzu do podstawy programowej

(dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości

uczniów). W przedmiotowym systemie oceniania za

wyjściową przyjmujemy ocenę dobrą.

Ocenianie poziomu opanowania treści programowychcena Zakres opanowanych treści programowych

niedostateczna

poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na następnym etapie edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze.

dopuszczająca

(treści konieczne)

przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności umożliwiających realizację zadań życia

codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe

wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze.

dostateczna

(treści podstawowe)

przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, schematycznych,

stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone wypowiedzi o sztuce, świadomość potrzeby estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, mało aktywne uczestnictwo

w kulturze.

dobra

(treści rozszerzone)

przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, analizowanie niektórych wskazanych treści zawartych

w dziełach, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze.

bardzo dobra

(treści dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej)

bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych umiejętności praktycznych, wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, wnikliwe analizowanie treści dzieł, znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze.

celująca

(treści wykraczające poza program i realizacje podstawy programowej)

wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, postawa twórcza ,poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, analizowanie różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia, kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi.

Plastyka - zasady, metody i kryteria oceny osiągnięć uczniów klas V-VI

Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstaw programowych poprzez wybrany program oraz określony kryteriami ocen sposób ewaluacji.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania z plastyki.

Nauczyciele plastyki stosują kryteria ocen :  pracy w grupie, wypowiedzi ustnej i pisemnej. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych stosują odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości  oceny ucznia te, które uznają za adekwatne do sytuacji.

Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej, w tym wypadku powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem.

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania tych osiągnięć w praktyce.

Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Kryteria oceny wypowiedzi plastycznej

dopuszczająca

brak logiki kompozycji, nieprawidłowy dobór elementów kompozycji, pojedyncze środki wyrazu zastosowane przypadkowo, przekaz nieuporządkowany, wypowiedź chaotyczna, brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań.

dostateczna

zachwiana logika kompozycji, 50% środków wyrazu wykorzystana prawidłowo, bierny sposób odtwarzania, wypowiedź odtwórcza, minimalny stopień kreatywności.

dobra

zachowana logika kompozycji, typowe rozwiązanie, 2-3 usterki lub braki w zakresie wykorzystania środków wyrazu, poprawny przekaz, wypowiedź typowa, inwencja własna ograniczona.

bardzo dobra

zachowana logika kompozycji, twórcze wykonanie, wyczerpujący i twórczy dobór środków, oryginalne pomysły, własna interpretacja, twórczy sposób przedstawienia tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa