Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z biologii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w

Statucie Szkoły

 

L.p.

Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlega:
-
poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej i pisemnej,
- wykonanie samodzielne pomocy dydaktycznej,
- mikroskopowanie, opieka nad hodowlami botanicznymi
i zoologicznymi,

- samodzielne projektowanie eksperymentu i opracowanie jego wyników,
- przygotowanie i zaprezentowanie referatu lub prezentacji,
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

Obowiązkowe formy oceniania: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, zadania w zeszycie ćwiczeń, mikroskopowanie.

Nadobowiązkowe formy oceniania: aktywność na lekcji, prezentacja, praca badawcza, projekty, opieka nad hodowlami, udział w konkursach, poszukiwanie literatury.

3. Ocena aktywności ucznia Aktywność podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji (odpowiedzi na pytania problemowe, udział w lekcji powtórzeniowej, praca w grupie, akcje prośrodowiskowe, poszukiwanie materiałów związanych z tematem zajęć) i jest odnotowywana za pomocą plusów ( +), za trzy "+" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
4. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie przez ucznia wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej lub jej części, brak zeszytu lub ćwiczeń z zadaną pracą  oraz każdej innej formy zadanej pracy.

 

Uczeń zgłasza 2 razy nieprzygotowanie odnotowywane w dzienniku, po wyczerpaniu limitu nieprzygotowań otrzymuje ocenę niedostateczną, równocześnie ilość nieprzygotowań ulega wyzerowaniu i uczeń ponownie może zgłaszać nieprzygotowania.

 

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno – porządkowych czyli na początku lekcji. Uczeń, który nie zgłosił nieprzygotowania  (brak pracy domowej lub innej formy zadanej na lekcję) i zostało to wychwycone przez nauczyciela – otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena półroczna i roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności ocen:

 • sprawdzian,
 • kartkówka,
 • odpowiedź ustna,
 • praca badawcza, 
 • praca na lekcji,
 • praca domowa i inne.
6. Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocena celująca, uczeń:

 • posiada wiadomości i umiejętności pozwalające rozwiązywać zadania problemowe poza programem  danego poziomu,
 • samodzielnie prowadzi pracę badawczą,
 • ma wysokie osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych.

Ocena bardzo dobra, uczeń:

 • swobodnie operuje wiedzą,
 •  rozwiązuje zadania o charakterze problemowym,
 •  dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
 • swobodnie operuje poprawnym słownictwem,
 • prowadzi badania eksperymentalne, opracowuje wyniki,
 • wykazuje dużą aktywność podczas zajęć,
 • wykonuje prace nieobowiązkowe.

Ocena dobra, uczeń:

 • posiada wiedzę i umiejętności przewidziane programem, korzysta z pomocy nauczyciela,
 • używa poprawnego słownictwa,
 • nie wyczerpuje tematu,
 • popełnia nieliczne błędy merytoryczne,
 • prowadzi pracę badawczą opartą o instrukcję.

Ocena dostateczna, uczeń:

 • posiada wiedzę fragmentaryczną,
 • często korzysta z pomocy nauczyciela,
 •  używa niepoprawnego słownictwa,
 • robi liczne błędy merytoryczne,
 • ma poblemy z interpretacją wyników eksperymentów,
 • pracuje niesystematyczne,
 • często zgłasza nieprzygotowanie do zajęć.

Ocena dopuszczająca, uczeń:

 • posiada bardzo podstawową wiedzę, ma duże braki wiadomości,
 • popełnia liczne błędy merytoryczne,
 • pracuje przy pomocy nauczyciela,
 •  używa niepoprawnego słownictwa,
 • czyta tekst ze zrozumieniem,
 • wyszukuje odpowiedzi w tekście podręcznika,
 • bardzo często zgłasza nieprzygotowanie do lekcji.

Ocena niedostateczna, uczeń:

 • nie spełnia kryteriów oceny pozytywnej,
 • nie próbuje pracować na lekcji,
 • nie próbuje odrabiać prac domowych, odrzuca pomoc nauczyciela,
 • nie czyta tekstu w podręczniku ze zrozumieniem,

nie korzysta z form pomocy proponowanych przez nauczyciela.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa