Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z religii dla klas 1-8 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

1. Postawa moralna ucznia wobec nauczyciela przedmiotu
i innych uczniów.

2. Wypowiedzi ustne, np. głos w dyskusji .

3. Wypowiedzi pisemne.

4. Zadania praktyczne np. prace multimedialne, prace plastyczne.

5. Dodatkowe działania ucznia, np. udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie w  religijnym życiu szkoły.

6. Przygotowanie do lekcji.

7. Zainteresowanie tematyką religijną.
8. Praca w grupie np. prezentowanie efektów pracy zespołu.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

1. Umiejętność korzystania z Pisma Świętego.

2. Prowadzenie modlitwy na rozpoczęcie lekcji religii.

3. Sprawdziany.

4. Kartkówki lub ustne odpowiedzi na pytania z trzech ostatnich lekcji.

5. Zeszyt przedmiotowy.

6. Prace multimedialne i  plastyczne.

7. Prace domowe pisemne i ustne.
8. Dyskusje na temat obejrzanych podczas lekcji filmów

3.  Ocena aktywności ucznia

Uczeń otrzymuje „+” za:  aktywną pracę na lekcji, częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych. Po uzyskaniu trzech plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Uczeń otrzymuje „-” za:  brak notatki z lekcji w zeszycie.
4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy
w semestrze. Każde kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się: nieodrobienie pracy domowej, nieprzyniesienie potrzebnych materiałów, np. podręcznika, kart pracy, niewerbalnych wytworów pracy itp. 

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

- odpowiedzi ustne,

- sprawdziany,

- kartkówki,

- aktywność,

- karty pracy,

- praca domowa,

- zeszyt,

- postawa ucznia.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:

– spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;

– posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować,

– jest bardzo aktywny na lekcji,

– wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi niezbędne pomoce,

– prowadzi na bieżąco zeszyt,

– osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych
i pozaszkolnych, zdobywa wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:
– posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania,

– sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji,
– posiada i starannie prowadzi zeszyt,
– przynosi niezbędne pomoce,
– angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, rekolekcji,
– bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych
i pozaszkolnych,

– odnosi się z szacunkiem do innych.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:

– opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować,

– prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy,

– przynosi niezbędne pomoce,

– wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace
i ćwiczenia,

– uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.
 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

– posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień,

–potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, w jego wiadomościach są braki,

– prowadzi na bieżąco zeszyt,

– wykonuje niesystematycznie zadane prace

 i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne pomoce,

– nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

– posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania,

– posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych,

– prowadzi zeszyt, w którym są braki,

– zadania wykonuje sporadycznie,

– rzadko włącza się w pracę grupy,

– proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną gdy:

– nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności,

– nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac,

– odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa